جارو یکی قدیمی‌ترین وسایل نظافتی است که همة افراد به نحوی با آن آشنا هستند ولی با این وجود لازم است تا در خصوص جاروهای صنعتی و معیارهای مهم در انتخاب آنها توضیح مختصری به شرح زیر داده شود.

هر جارویی را جدا از لوزام جانبی آن می‌توان به سه جزء اصلی تقسیم نمود. این سه جزء به ترتیب اهمیت عبارتند از: موتور مکنده، فیلتر و در نهایت بدنه و ساختار دستگاه. شایان ذکر است که تک تک این اجزاء زمانیکه در کنار  یکدیگر قرار می‌گیرند یک جارو را می‌سازند در نتیجه نمی‌توان تنها با در نظر گرفتن قدرت موتور جارو به این نتیجه رسید که این جارو مناسب است یا خیر و این هنرِ یک شرکت سازنده است که با انتخاب درست هر یک از این اجزاء و ترکیب آنها به نحو صحیح، یک جاروی با کیفیت را تولید نماید.